KANDIDĀTU PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināta: 25.05.2018 

Šī Privātuma politika (turpmāk “Politika”) sniedz informāciju par to, kāpēc Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle vāc, izmanto vai kopīgo jūsu personas datus saistībā ar jūsu pieteikumu un personāla atlases procesā Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle

 1. DATU PĀRZINIS 

Datu pārzinis atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle (turpmāk kopā saukts “Ramirent”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”). Ramirent ir atbildīgs par to, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. 

Datu pārziņa kontaktinformācija: 

Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle 

Reģistrācijas Nr.: 40103238352 

Adrese: Piedrujas iela 15, Rīga LV-1073, Latvija 

Tālrunis: 6713 8888 

Par datu aizsardzības jautājumiem atbildīgās personas kontaktinformācija: 

Adrese: Piedrujas iela 15, Rīga LV-1073, Latvija 

E-pasts: privacy@ramirent.lv  

 1. PERSONAS DATU VĀKŠANA 

Mēs varam vākt jūsu personas datus dažādos veidos. Pamatā mēs vācam personas datus tieši no jums. Kad to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs varam vākt jūsu personas datus no citiem avotiem, piemēram, publiski pieejamām datu bāzēm. 

Mēs vācam kandidātu personas datus, kas nepieciešami, lai izskatītu pieteikumu un veiktu atlases procesu, piemēram 

 • pamata personas datus, piemēram, vārdu, mājas adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru; 
 • informāciju, kas ietverta jūsu pieteikumā, piemēram, informāciju par jūsu izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, kvalifikāciju, valodu prasmēm un atsauksmēm;  
 • informāciju, kas vākta un apstrādāta atlases procesa ietvaros, piemēram, informācija par atlases procesa gaitu, piezīmes saistībā ar jūsu pieteikumu un iespējamām intervijām, informāciju par iespējamiem piemērotības testiem; un 
 • informāciju par izglītību, finanšu stāvokli un sodāmību, ja tas nepieciešams. 
 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS 

Mēs apstrādājam kandidātu personas datus, lai pārvaldītu atlases procesu, piemēram, lai varētu apstrādāt pieteikumus, informēt kandidātus par atlases gaitu un organizēt intervijas. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir veikt pasākumus pirms darba līguma noslēgšanas pēc jūsu pieprasījuma atbilstoši jūsu pieteikumam, ko jūs iesniedzat mums.  

[citi datu avoti] 

 1. PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA 

Mēs varam atklāt jūsu personas datus Ramirent grupas ietvaros. Tāpat jūsu personas datus mūsu vārdā var apstrādāt cita Ramirent grupas sabiedrība. Šī apstrāde balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm nodot personas datus Ramirent grupas ietvaros iekšējiem administratīviem nolūkiem, piemēram, lai izmantotu centralizētas atlases sistēmas. 

Mēs varam atklāt personas datus trešajām personām: 

 • ja to atļauj vai pieprasa tiesību akti; 
 • kad mūsu uzticamie pakalpojumu sniedzēji sniedz mums pakalpojumus mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem (piemēram, atlases un piemērotības testu veikšana ārpakalpojumā). Mēs kontrolējam šos pakalpojumu sniedzējus un vienmēr atbildam par jūsu personas datu izmantošanu; 
 • ja esam iesaistīti visu vai daļas mūsu aktīvu apvienošanā, iegādē vai pārdošanā; un 
 • kad labā ticībā mēs uzskatām, ka datu atklāšana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai, jūsu vai citu personu drošībai, lai izmeklētu krāpniecības gadījumus vai atbildētu valdības pieprasījumam. 
 1. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ 

Pamatā mēs nenododam jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. 

 1. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA 

Jūsu personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus.  

Lielākā daļa jūsu personas datu tiks saglabāti atlases procesa laikā. Daļa personas datu var tikt saglabāti arī pēc atlases procesa beigām, ja to pieprasa vai atļauj nacionālie tiesību akti. Kad jūsu personas datu saglabāšanu vairs nepieprasa tiesību akti vai jebkuras personas tiesības vai pienākumi, mēs jūsu personas datus dzēsīsim. 

 1. JŪSU TIESĪBAS 

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat piekļūt, labot, atjaunināt, mainīt vai dzēst savus personas datus jebkurā laikā. Taču, lūdzu, ievērojiet, ka atsevišķa informācija ir pilnīgi nepieciešama, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus, kā arī tās nepieciešamību var noteikt tiesību akti. Tādējādi šādus personas datus jūs nevarēsiet dzēst. 

Jums ir tiesības iebilst pret atsevišķu datu apstrādi. Tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi. 

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, bieži izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nodot savus personas datus citam datu pārzinim tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.  

Lūdzu, nosūtiet mums iepriekš minētos pieprasījumus uz privacy@ramirent.lv

Ja jūs uzskatāt, ka veids, kā mēs strādājam ar jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu nacionālajai datu aizsardzības iestādei ES/EEZ. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/

 1. DROŠĪBA 

Mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus (tajā skaitā fiziskus, elektroniskus un administratīvus), lai novērstu personas datu zudumus, iznīcināšanu, nepareizu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi, vai atklāšanu. Piemēram, mēs piešķiram ierobežotu piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kam informācija nepieciešama darba gaitā. 

Lūdzu, ievērojiet, ka, lai arī mēs cenšamies nodrošināt atbilstošu drošības pasākumu veikšanu attiecībā uz personas datiem, neviena drošības sistēma nevar novērst visus potenciālos drošības pārkāpumus. 

 1. IZMAIŅAS POLITIKĀ 

Mēs laiku pa laikam esam tiesīgi mainīt šo Politiku. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas šajā Politikā, mēs jūs par to informēsim mūsu tīmekļa vietnē http://raminet.ramirent.com/latvia/, kur jūs varēsiet atrast pēdējo šīs Politikas versiju. 

 1. SAZINIETIES AR MUMS 

Ja jums radušies jautājumi par šo Politiku vai jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, lūdzu, sazinieties ar mums privacy@ramirent.lv